Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 11
  3. Setswana Home Language
 

Study and Master / Ken en Verstaan

Books - Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Faele Ya Morutabana Mophato Wa 11 | ISBN 9781107616196 Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Faele Ya Morutabana Mophato Wa 11
Author: Gladys Maphiri Mahlabe,Fransina Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107616196
Pages: 200
Published: 2013-01-01


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Dibuka tse, di kwadilwe ka maitemogelo le bokgoni go arabela ditlhokego tsa meetlo, melawana, diteng le dikgono tse solofelwang ke Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Buka ya Morutabana • E rulagantswe ka matsetseleko go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo. • E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso. • E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. • Ke letlhomeso le morutabana a ka agelelang dithuto le ditirwana tse dingwe tse di etleetsang dikgono tsa go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa go tsenyeleditswe thutapuo ka matsetseleko.
Product Type: Books
CAPS Approved
R340.95
 

Other closely related products

Platinum Segarona Grade 11 Learners Book (CAPS) | ISBN 9780636091221 Platinum Segarona Grade 11 Learners Book (CAPS)
Author: Earle J, Keats G, Dilley L, Ravenscroft G, Nxele A
ISBN: 9780636091221

Other popular products for Setswana Home Language in Grade 11

Platinum Segarona Grade 11 Learners Book (CAPS) | ISBN 9780636091221 Platinum Segarona Grade 11 Learners Book (CAPS)
Author: Earle J, Keats G, Dilley L, Ravenscroft G, Nxele A
ISBN: 9780636091221

Other popular products for Setswana Home Language by Study and Master / Ken en Verstaan

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 10
Author: Lesego Mahlabe, Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107629035

Other popular products in Grade 11 by Study and Master / Ken en Verstaan

Study & Master Physical Sciences Learners Book Grade 11 | ISBN 9781107696686 Study & Master Physical Sciences Learners Book Grade 11
Author: Karin H. Kelder
ISBN: 9781107696686
 

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783