Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. isiXhosa Readers
 

Grade 1

Abafundayo Ziinkokheli Level 1 (Set Of 17 Books)
ISBN: 9780853207931
Product Type: Books
R1 124.95

Egumbini Lethu Lokufundela
ISBN: 9780853200475
Product Type: Books
R68.95

Iilekese
ISBN: 9780853200543
Product Type: Books
R68.95

Iintsapho Zethu
ISBN: 9780853200505
Product Type: Books
R68.95

Iirhorho
ISBN: 9780853200444
Product Type: Books
R68.95

Indlu Yam
ISBN: 9780853200567
Product Type: Books
R68.95

Inkubabulongwe Nebhabhathane
ISBN: 9780853200413
Product Type: Books
R68.95

Inye, Zimbini, Zintathu Namanye Amabali
ISBN: 9780853200499
Product Type: Books
R98.95

Isikolo Sikasara
ISBN: 9780853200536
Product Type: Books
R68.95

Ixesha Lokuhlamba
ISBN: 9780853200406
Product Type: Books
R68.95

Izihlangu
ISBN: 9780853200529
Product Type: Books
R68.95

Izindlu
ISBN: 9780853200451
Product Type: Books
R68.95

Izipho Zika-Anna
ISBN: 9780853200512
Product Type: Books
R68.95

Ngaphakathi, Nghaphandle Nangaphantsi
ISBN: 9780853200468
Product Type: Books
R68.95

Ujingi
ISBN: 9780853200550
Product Type: Books
R68.95

Ukugoba Nokuzolula
ISBN: 9780853200420
Product Type: Books
R68.95

Ungandinceda?
ISBN: 9780853200437
Product Type: Books
R68.95

Yenza Unopopi Ngoluthi
ISBN: 9780853200482
Product Type: Books
R68.95
 

Grade 2

Abafundayo Ziinkokheli Level 2 (Set Of 17 Books)
ISBN: 9780853207948
Product Type: Books
R1 277.95

Andinakutya Into Oyityayo
ISBN: 9780853200611
Product Type: Books
R75.95

Aziqondakali!
ISBN: 9780853200697
Product Type: Books
R75.95

Iimephu
ISBN: 9780853200642
Product Type: Books
R75.95

Iindlovu Azilibali
ISBN: 9780853200598
Product Type: Books
R75.95

Iinxagu Ezintathu Ezincinane
ISBN: 9780853200765
Product Type: Books
R75.95

Imini Exakekileyo Ekliniki
ISBN: 9780853200758
Product Type: Books
R75.95

Ingaba Intlanzi Ingahlala Entlango?
ISBN: 9780853200581
Product Type: Books
R75.95

Kumnandi Xa Kunetha
ISBN: 9780853200604
Product Type: Books
R75.95

Lo Ngumzimba Wam
ISBN: 9780853200703
Product Type: Books
R75.95

Masenze Isigcawu
ISBN: 9780853200628
Product Type: Books
R75.95

Ngamanye Amaxhesa
ISBN: 9780853200673
Product Type: Books
R75.95

Ngubani Ixesha?
ISBN: 9780853200710
Product Type: Books
R75.95

Oomatshini Abakhulu
ISBN: 9780853200574
Product Type: Books
R75.95

Sukungxama, Sylvia, Sukungxama!
ISBN: 9780853200666
Product Type: Books
R75.95

Ukulahleka!
ISBN: 9780853200635
Product Type: Books
R75.95

Umtshato
ISBN: 9780853200680
Product Type: Books
R75.95

Unomsa Nozanele Ngamawele Namanye Amabali
ISBN: 9780853200659
Product Type: Books
R98.95
 

Grade 3

Abafundayo Ziinkokheli Level 3 (Set Of 17 Books)
ISBN: 9780853207955
Product Type: Books
R1 369.95

Akwaba Bendikwazi Ukubhabha
ISBN: 9780853200833
Product Type: Books
R83.95

Basebenza Ebusuku
ISBN: 9780853200901
Product Type: Books
R83.95

Chola!
ISBN: 9780853200871
Product Type: Books
R83.95

Iimpuphuma
ISBN: 9780853200826
Product Type: Books
R83.95

Imoto Endala Eluhlaza
ISBN: 9780853200925
Product Type: Books
R83.95

Imozulu
ISBN: 9780853200918
Product Type: Books
R83.95

Ingoxolo Ebusuku
ISBN: 9780853200772
Product Type: Books
R83.95

Isambreni Esipinki Namanye Amabali
ISBN: 9780853200895
Product Type: Books
R116.95

Izilwanyana Ezanyisayo Nezinye Izilwanyana
ISBN: 9780853200857
Product Type: Books
R83.95

Ndingadlala Nani?
ISBN: 9780853200864
Product Type: Books
R83.95

Ngubani Owenza Loo Ngxolo?
ISBN: 9780853200932
Product Type: Books
R83.95

U-Alfie Ufumana Ikhaya
ISBN: 9780853200796
Product Type: Books
R83.95

Ukwakha Indlu
ISBN: 9780853200819
Product Type: Books
R83.95

Umothuko Kadaniel
ISBN: 9780853200789
Product Type: Books
R83.95

Yenza Utiki Ogwencelayo
ISBN: 9780853200840
Product Type: Books
R83.95
 

Grade 4

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Ibhokisi Yemali | ISBN 9780853201076 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Ibhokisi Yemali
ISBN: 9780853201076
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Iintaka Zikhetha Ikumkani | ISBN 9780853201052 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Iintaka Zikhetha Ikumkani
ISBN: 9780853201052
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Ikamva Eliqaqambileyo | ISBN 9780853200994 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Ikamva Eliqaqambileyo
ISBN: 9780853200994
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Ingoma Kantombi | ISBN 9780853201021 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Ingoma Kantombi
ISBN: 9780853201021
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Inkosi Yamatye | ISBN 9780853201069 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Inkosi Yamatye
ISBN: 9780853201069
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Iqela Eligqwesileyo | ISBN 9780853201083 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Iqela Eligqwesileyo
ISBN: 9780853201083
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Isibini Esigqibeleyo | ISBN 9780853201007 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Isibini Esigqibeleyo
ISBN: 9780853201007
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Umakazi Ka-Elizabeth | ISBN 9780853201014 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Umakazi Ka-Elizabeth
ISBN: 9780853201014
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Upatricia Umlimi | ISBN 9780853201038 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Upatricia Umlimi
ISBN: 9780853201038
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Uzanele Ufumana Icebo | ISBN 9780853201090 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Uzanele Ufumana Icebo
ISBN: 9780853201090
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Uzolani Wenza Umahluko | ISBN 9780853201106 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Uzolani Wenza Umahluko
ISBN: 9780853201106
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95

Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 4: Ukusindisa Ihotele Isun
ISBN: 9780853201045
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95
 

Grade 5

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Icikilishe Eliluhlaza Elinamaqhinga | ISBN 9780853201663 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Icikilishe Eliluhlaza Elinamaqhinga
ISBN: 9780853201663
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Igolide Yentombazana | ISBN 9780853201601 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Igolide Yentombazana
ISBN: 9780853201601
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Ihlebo Likakeo | ISBN 9780853201625 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Ihlebo Likakeo
ISBN: 9780853201625
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Iindidi Ezintlanu Zobugcisa Obutshintshe Ihlabathi | ISBN 9780853201595 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Iindidi Ezintlanu Zobugcisa Obutshintshe Ihlabathi
ISBN: 9780853201595
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Iinkuni Zomlilo | ISBN 9780853201687 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Iinkuni Zomlilo
ISBN: 9780853201687
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Imbono Entle Kajeffrey | ISBN 9780853202257 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Imbono Entle Kajeffrey
ISBN: 9780853202257
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Inkathazo Ngotoddy | ISBN 9780853201670 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Inkathazo Ngotoddy
ISBN: 9780853201670
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Intombazana Engenafowuni | ISBN 9780853201656 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Intombazana Engenafowuni
ISBN: 9780853201656
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Masenze Isipho | ISBN 9780853201632 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Masenze Isipho
ISBN: 9780853201632
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Ukabelo Ufunda Amalungelo Akhe | ISBN 9780853202264 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Ukabelo Ufunda Amalungelo Akhe
ISBN: 9780853202264
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Usimon Uya Kwibhaleyi | ISBN 9780853201649 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Usimon Uya Kwibhaleyi
ISBN: 9780853201649
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Zisebenza Njani Izinto | ISBN 9780853201618 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Zisebenza Njani Izinto
ISBN: 9780853201618
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95
 

Grade 6

Books - Aabafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Ukuba Nempilo! | ISBN 9780853201700 Aabafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Ukuba Nempilo!
ISBN: 9780853201700
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Amacilikishe Oyikekayo | ISBN 9780853201779 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Amacilikishe Oyikekayo
ISBN: 9780853201779
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Ihlebo Lasemapungubwe | ISBN 9780853201793 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Ihlebo Lasemapungubwe
ISBN: 9780853201793
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Iintsuku Ezintathu Etyholweni | ISBN 9780853201809 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Iintsuku Ezintathu Etyholweni
ISBN: 9780853201809
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Isixeko Sasecanvas | ISBN 9780853201731 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Isixeko Sasecanvas
ISBN: 9780853201731
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Oohlabamanzi Abaluhlaza | ISBN 9780853201724 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Oohlabamanzi Abaluhlaza
ISBN: 9780853201724
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: U-Orville Nowilbur | ISBN 9780853201755 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: U-Orville Nowilbur
ISBN: 9780853201755
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Ukwanga Okukhulu Kakhulu | ISBN 9780853201694 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Ukwanga Okukhulu Kakhulu
ISBN: 9780853201694
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Umoses Nenkawu | ISBN 9780853201748 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Umoses Nenkawu
ISBN: 9780853201748
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Usteve Ukufumana Kulungile | ISBN 9780853201762 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Usteve Ukufumana Kulungile
ISBN: 9780853201762
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Yindlela Abayenza Ngayo! | ISBN 9780853201786 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 6: Yindlela Abayenza Ngayo!
ISBN: 9780853201786
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Ummelwane Othanda Iindaba | ISBN 9780853201717 Ummelwane Othanda Iindaba
ISBN: 9780853201717
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783