Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 12
  3. isiXhosa Literature
 

Macmillan unspecified

Books - Amaqhawe Akwa Xhosa | ISBN 9780333479582 Amaqhawe Akwa Xhosa
Author: Siphokazi Angelina Dazela
ISBN: 9780333479582
Pages: 64
Published: 1992
Product Type: Books
R177.95

Amavo
ISBN: 9780854940721
Product Type: Books
R240.95

Imilozana Yokudumisa
Author: M. Mtsweni
ISBN: 9781431029174
Pages: 166
Published: 2015
Product Type: Books
R112.95

Long Walk To Freedom Isixhosa
Author: Chris Van Wyk,Nelson Mandela,Paddy Bouma
ISBN: 9781920271145
Pages: 57
Published: 2009
Product Type: Books
R105.95

Uthuthula Ontliziyo Inqabileyo
ISBN: 9781869170370
Product Type: Books
R186.95

Books - Uvimba Kaxhosa - Uvulandlela | ISBN 9780333591321 Uvimba Kaxhosa - Uvulandlela
Author: Tembeka Victoria Gqiba
ISBN: 9780333591321
Pages: 48
Published: 1995
Product Type: Books
R177.95
 

Other Series

Abanyolukel’ imali - Xhosa Prose
ISBN: 9780798013628
Product Type: Books
R163.95

Amaza - Xhosa Drama
ISBN: 9780798001199
Product Type: Books
R137.95

Ecaleni Kweziko - Xhosa Folklore
ISBN: 9780798633185
Product Type: Books
R167.95

Inzala YamaRhamba Grade 12 FAL IsiXhosa Drama
Author: Madoda Mlokoti
ISBN: 9780636179349
Pages: 132
Published: 2015


Eli libali elilungiselelwe umdlalo weqonga. Usomashishini oselula nodumileyo okwidolophu yaseNgcobo unoshishino oluxube nokulukuhlwa kwabantwana abangamantombazana aselula, uwafundisa ukusebenzisa iziyobisi, aze kamva awaxhaphaze ngokwesini, andule ke ukuwafaka kushishino lwakhe lokuthengisa ngemizimba.
Product Type: Books
R58.95

Books - Iphoco (Poetry) (IsiXhosa) (Creative Writing Series) | ISBN 9780636016835 Iphoco (Poetry) (IsiXhosa) (Creative Writing Series)
Author: M. Mbambo
ISBN: 9780636016835
Pages: 65
Published: 1993
Product Type: Books
R133.95

Books - Iphulo (Essays) (IsiXhosa) (Creative Writing Series) | ISBN 9780636008069 Iphulo (Essays) (IsiXhosa) (Creative Writing Series)
Author: Bongela
ISBN: 9780636008069
Pages: 92
Published: 1987-12-31


Umbhali, uKnobel Sakhiwo Bongela, wazalelwa eBawa, eGcuwa ngomhla wama-26 kweyeNkanga, ngowe-1936. Ibanga le-J.C. waliphumelela eBlythswood ngo-1954. Ngo-1956 uphumelele incwadi yobufundisintsapho eDikeni.
Product Type: Books
R121.95

Books - Iqhina Lomtshato - Xhosa Novel | ISBN 9780798636315 Iqhina Lomtshato - Xhosa Novel
Author: Nomlamli Mayosi
ISBN: 9780798636315
Pages: 112
Published: 1995
Product Type: Books
R159.95

Isikhwakhwa NoBessie - Xhosa Drama
Author: D. T. Mtywaku
ISBN: 9780798009041
Pages: 136
Published: 1987
Product Type: Books
R193.95

Isingqi Senkulungwane (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796074270
Product Type: Books
R50.95

Izigigaba Zelifa - Xhosa Novel
Author: Enoch Fikile Gwashu
ISBN: 9780798002677
Pages: 165
Published: 1980
Product Type: Books
R167.95

Izikrweqe (Short Stories) (IsiXhosa) (Creative Writing Series)
Author: Bongela
ISBN: 9780636018037
Pages: 99
Published: 1993-12-31


UNoventi emva kwethuba elide, ude afumane unyana amnika igama lokuba ngu Fumanekile. Uthando lukamama lumenza angafumani ngqengqesho uFumanekile ngoko kude agwetyelwa intambo ngenxa yezigigaba azenzileyo. Unina ubona sekonakele yonke into aze naye abhubhele kuloo ntlungu.
Product Type: Books
R133.95

Izinto Zimana Ukwenzeka - Xhosa Drama
ISBN: 9780798016193
Product Type: Books
R151.95

Izinto Zodidi - Xhosa Novel
Author: G. I. Malunga Mzamane
ISBN: 9780798009515
Pages: 393
Published: 1988
Product Type: Books
R216.95

Izithebe - Xhosa Poetry
ISBN: 9780798015714
Product Type: Books
R163.95

Izithonga Zenkanunu - Xhosa Poetry
ISBN: 9780798015158
Product Type: Books
R159.95

Nathi Singabantu isiXhosa HL Drama
ISBN: 9781430737520
Product Type: Books
R100.95

Nyana wam! Nyana wam! (MML Literature - IsiXhosa Novel and Study Notes)
Author: Witness K. Tamsanqa
ISBN: 9780636072978
Pages: 148
Published: 2008
Product Type: Books
R137.95

Books - Umvemve (IsiXhosa) | ISBN 9781107524590 Umvemve (IsiXhosa)
ISBN: 9781107524590
Pages: 94
Published: 2015
Product Type: Books
R76.95

Vukani Madoda Kusile (MML Literature - IsiXhosa Poetry Anthology and Study Notes)
ISBN: 9780636085947
Pages: 184
Published: 2008
Product Type: Books
R207.95

Books - Vuleka mhlaba! (IsiXhosa) | ISBN 9781107524552 Vuleka mhlaba! (IsiXhosa)
Author: N. Saule
ISBN: 9781107524552
Pages: 182
Published: 2015
Product Type: Books
R76.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783