Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 10
  3. isiXhosa Literature
 

Macmillan unspecified

Books - Amaqhawe Akwaxhosa | ISBN 9780333479582 Amaqhawe Akwaxhosa
Author: Siphokazi Angelina Dazela
ISBN: 9780333479582
Pages: 64
Published: 1992
Product Type: Books
R163.95

Amavo
ISBN: 9780854940721
Product Type: Books
R222.95

Imilozana Yokudumisa
Author: M. Mtsweni
ISBN: 9781431029174
Pages: 166
Published: 2015
Product Type: Books
R112.95

Kungcono Ukuhleka Mva
Author: G. S. Roy Dlulane
ISBN: 9781869170462
Pages: 95
Published: 2004
Product Type: Books
R180.95

Kuza Kwaziwana
Author: G. G. T. Matshayana,Siphokazi Angelina Dazela
ISBN: 9780333479896
Pages: 78
Published: 2008
Product Type: Books
R163.95

Uhambo Olude Olusingiusa Enkululekweni
Author: Chris Van Wyk,Nelson Mandela,Paddy Bouma
ISBN: 9781920271145
Pages: 57
Published: 2009
Product Type: Books
R105.95

Ulwanga
Author: Mncedi Mbambo
ISBN: 9780333590676
Pages: 48
Published: 1994-01-01
Product Type: Books
R163.95

Uthuthula Ontliziyo Inqabileyo
ISBN: 9781869170370
Product Type: Books
R172.95

Uvimba Kaxhosa
Author: Tembeka Victoria Gqiba
ISBN: 9780333591321
Pages: 48
Published: 1995
Product Type: Books
R163.95
 

Vivlia Various

Amava obomi
ISBN: 9781430721000
Product Type: Books
R121.95

Imbali yentombazanyana
ISBN: 9781430721024
Product Type: Books
R119.95

Incasa yesincoko namabalana
ISBN: 9781430721017
Product Type: Books
R123.95

Uzenze wena
ISBN: 9781430721406
Product Type: Books
R120.95
 

Other Series

Abanyolukel’ Imali - Xhosa Prose
Author: Jonathan Roux,Siphokazi Angelina Dazela
ISBN: 9780798013628
Pages: 151
Published: 1990
Product Type: Books
R152.95

Amaza - Xhosa Drama
ISBN: 9780798001199
Product Type: Books
R128.95

Ecaleni Kweziko - Xhosa Folklore
ISBN: 9780798633185
Product Type: Books
R156.95

Books - Iphoco (Poetry) (Isixhosa) (Creative Writing Series) | ISBN 9780636016835 Iphoco (Poetry) (Isixhosa) (Creative Writing Series)
Author: M. Mbambo
ISBN: 9780636016835
Pages: 65
Published: 1993
Product Type: Books
R124.95

Books - Iphulo (Essays) (Isixhosa) (Creative Writing Series) | ISBN 9780636008069 Iphulo (Essays) (Isixhosa) (Creative Writing Series)
Author: Bongela
ISBN: 9780636008069
Pages: 92
Published: 1987-12-31


Umbhali, uKnobel Sakhiwo Bongela, wazalelwa eBawa, eGcuwa ngomhla wama-26 kweyeNkanga, ngowe-1936. Ibanga le-J.C. waliphumelela eBlythswood ngo-1954. Ngo-1956 uphumelele incwadi yobufundisintsapho eDikeni.
Product Type: Books
R113.95

Iqhina Lomtshato - Xhosa Novel
Author: Nomlamli Mayosi
ISBN: 9780798636315
Pages: 112
Published: 1995
Product Type: Books
R149.95

Isikhwakhwa Nobessie - Xhosa Drama
Author: D. T. Mtywaku
ISBN: 9780798009041
Pages: 136
Published: 1987
Product Type: Books
R180.95

Isingqi Senkulungwana
ISBN: 9780796074270
Product Type: Books
R50.95

Ityala Lamawele
Author: S. E. K. Mqhayi
ISBN: 9781928292067
Pages: 93
Published: 2015
Product Type: Books
R108.93

Izigigaba Zelifa - Xhosa Novel
Author: Enoch Fikile Gwashu
ISBN: 9780798002677
Pages: 165
Published: 1980
Product Type: Books
R156.95

Izikrweqe (Short Stories) (Isixhosa) (Creative Writing Series)
Author: Bongela
ISBN: 9780636018037
Pages: 99
Published: 1993-12-31


UNoventi emva kwethuba elide, ude afumane unyana amnika igama lokuba ngu Fumanekile. Uthando lukamama lumenza angafumani ngqengqesho uFumanekile ngoko kude agwetyelwa intambo ngenxa yezigigaba azenzileyo. Unina ubona sekonakele yonke into aze naye abhubhele kuloo ntlungu.
Product Type: Books
R124.95

Izinto Zimana Ukwenzeka - Xhosa Drama
ISBN: 9780798016193
Product Type: Books
R141.95

Izinto Zodidi - Xhosa Novel
Author: G. I. Malunga Mzamane
ISBN: 9780798009515
Pages: 393
Published: 1988
Product Type: Books
R202.95

Izithebe - Xhosa Poetry
ISBN: 9780798015714
Product Type: Books
R152.95

Izithonga Zenkanunu - Xhosa Poetry
ISBN: 9780798015158
Product Type: Books
R149.95

Nathi Singabantu isiXhosa HL Drama
ISBN: 9781430737520
Product Type: Books
R100.95

Nyana Wam! Nyana Wam! (MML Literature - isiXhosa Novel & Study Notes)
ISBN: 9780636072978
Product Type: Books
R128.95

Umshiyangculu
ISBN: 9781107524989
Product Type: Books
R76.95

Umthombo Wobom
Author: Nondumiso Mdekazi
ISBN: 9781107625716
Pages: 255
Published: 2015
Product Type: Books
R86.95

Books - Umvemve (IsiXhosa Title) | ISBN 9781107524590 Umvemve (IsiXhosa Title)
ISBN: 9781107524590
Pages: 94
Published: 2015
Product Type: Books
R76.95

Vakani Madoda Kusile (MML Literature - isiXhosa Poetry Anthology & Study Notes)
ISBN: 9780636085947
Pages: 184
Published: 2008
Product Type: Books
R193.95

Books - Vuleka Mhlaba! (IsiXhosa Title) | ISBN 9781107524552 Vuleka Mhlaba! (IsiXhosa Title)
Author: N. Saule
ISBN: 9781107524552
Pages: 182
Published: 2015
Product Type: Books
R76.95
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783