Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 10
  3. isiZulu Literature
 

Cambridge

Books - Akulawule Umthetho (IsiZulu Title) | ISBN 9781107603752 Akulawule Umthetho (IsiZulu Title)
Author: P.B. Maphumulo
ISBN: 9781107603752
Product Type: Books
R135.95

Books - Izimvemvane (IsiZulu Title) | ISBN 9781107603745 Izimvemvane (IsiZulu Title)
Author: Themba Qwabe,Abednego Mandlenkosi Maphumulo
ISBN: 9781107603745
Pages: 128
Published: 2013-01-01
Product Type: Books
R135.95

Books - Izindlalifa Zamalungel Okufa Nokuphila (IsiZulu Title) | ISBN 9780521137720 Izindlalifa Zamalungel Okufa Nokuphila (IsiZulu Title)
Author: A.T. Ndlovu
ISBN: 9780521137720
Product Type: Books
R135.95

Books - Kungabheja Ezansi! (IsiZulu Title) | ISBN 9781107603776 Kungabheja Ezansi! (IsiZulu Title)
Author: Patrick Bhekizenzo Maphumulo
ISBN: 9781107603776
Pages: 262
Published: 2012-05-17


Cambridge Eleven is a growing series of original literature written principally for 13 to 17 year-old readers. Titles are only published in the language they were originally written in. Cambridge Eleven accordingly refers to the eleven official languages of South Africa, and not the number of titles in the series. All titles in the series are compliant with the latest curriculum, and contain features such as a contents page, a synopsis of the book, a short biography of the author, a detailed glossary and relevant revision questions with model answers.
Product Type: Books
R135.95

Books - Ngiyadela Ngobuntu! (IsiZulu Title) | ISBN 9780521137751 Ngiyadela Ngobuntu! (IsiZulu Title)
Author: Mabuyiseni Fana Mdlalose
ISBN: 9780521137751
Product Type: Books
R135.95

Books - Zidlana Imilala (IsiZulu Title) | ISBN 9781107628120 Zidlana Imilala (IsiZulu Title)
Author: Abednego Mandlenkosi Maphumulo,Patrick Bhekizenzo Maphumulo,Zamokwakhe Mkhize,Aaron Mkhonzeni Maphum
ISBN: 9781107628120
Pages: 155
Published: 2013-01-01
Product Type: Books
R57.95
 

Macmillan unspecified

Amagwabab Echobana
ISBN: 9780868501192
Product Type: Books
R180.95

Amalezulu
ISBN: 9780853200161
Product Type: Books
R163.95

Amehlo Embongi
Author: C. T. Msimang
ISBN: 9780333590560
Pages: 112
Published: 1994
Product Type: Books
R180.95

Dade Mfowethu (Novel)
ISBN: 9780797809635
Product Type: Books
R163.95

Imikhizo (Short Stories)
Author: E. D. M.. Sibiya
ISBN: 9781869170448
Pages: 118
Published: 2004
Product Type: Books
R149.95

Indlalí Inamanyala
Author: M. Lamati
ISBN: 9781431028610
Pages: 159
Published: 2015
Product Type: Books
R102.95

Insumansumane
ISBN: 9781869250652
Product Type: Books
R197.95

Iziko (Folktales)
ISBN: 9780947054052
Product Type: Books
R180.95

Izikondlo Zika - Bw Vilakazi
Author: Benedict Wallet Vilakazi,D. B. Z. Ntuli
ISBN: 9781868142392
Pages: 208
Published: 1993
Product Type: Books
R253.95

Kuhlwa Ngomnyama (Short Stories)
Author: N. G. Sibiya
ISBN: 9781869170417
Pages: 136
Published: 2005
Product Type: Books
R222.95

Mkabayi Kajama (The Zulu Museum)
Author: Zwelibanzi kaMagendane Sibiya
ISBN: 9781431011315
Pages: 121
Published: 2011


This is a historical play, a recollection of historical events though the eyes of an influentially powerful woman. Makabayi, the daughter of Jama, was also instrumental in shaping the history of the zulu nation.
Product Type: Books
R191.95

Namuhla Kunamuhla (Drama)
Author: S. M. Radebe,A. M. Motshweni
ISBN: 9781869170486
Pages: 152
Published: 2004-01-01
Product Type: Books
R149.95

Ngingathi Ngingathini
Author: Mandla Mbabazeni Mafuleka
ISBN: 9780797808126
Pages: 63
Published: 1996
Product Type: Books
R163.95

Sixolele! (Drama)
Author: Meshack M.. Masondo
ISBN: 9780797822399
Pages: 110
Published: 2004
Product Type: Books
R180.95

Siyofa Silahlane (Drama)
ISBN: 9781869170424
Product Type: Books
R149.95

Ubonakele
Author: M. Sikosana
ISBN: 9781431026913
Pages: 84
Published: 2015
Product Type: Books
R112.95

Ucu Olumhlophe-Uvulandlela
Author: Lawrence Teboho Lazarus Mabuya,C. T. Msimang
ISBN: 9780333559840
Pages: 87
Published: 1993
Product Type: Books
R163.95

Uhambo Olude Oluya Enkululekweni
Author: Chris Van Wyk,Nelson Mandela,Paddy Bouma
ISBN: 9781920271138
Pages: 57
Published: 2009
Product Type: Books
R105.95

Ukufa Kukashaka
Author: Elliot Zondi
ISBN: 9781431028627
Pages: 78
Published: 2015
Product Type: Books
R102.95

Books - Ukufa Kukashaka (Drama) | ISBN 9780854940790 Ukufa Kukashaka (Drama)
Author: Elliot Zondi
ISBN: 9780854940790
Pages: 53
Published: 1960


Lona ngumdlalo obhalwe ngolimi lwesiZulu okhuluma ngokufa kwenkosi uShaka. Umlobi uthathe kwamanye amabhuku akhuluma ngoShaka, futhi umlobi lo mdlalo uwubhale ngendlela yesimanjemanje futhi elula ukuyiqonda.
Product Type: Books
R147.95

Umjijimezo (Short Stories)
Author: Condy Nxaba
ISBN: 9780797806566
Pages: 128
Published: 1995
Product Type: Books
R222.95
 

Vivlia Various

Isangcobe
ISBN: 9781770065871
Product Type: Books
R129.95

Izibazi Zomphefumulo
ISBN: 9781430720867
Product Type: Books
R138.95

Izintambo Zolwembu
ISBN: 9781430721895
Product Type: Books
R126.95

Izivunguvungu
ISBN: 9781430721901
Product Type: Books
R138.95

Kanti Sithuleleni?
ISBN: 9781430721420
Product Type: Books
R124.95

Kwahwalala Libalele
ISBN: 9781430721376
Product Type: Books
R126.95

Lo moya Ovunguzayo Gr 9 (HL) Isizulu Novel
ISBN: 9781430721369
Product Type: Books
CAPS Approved
R74.95

Yinkiyankiya-ke Lena
ISBN: 9781430720874
Product Type: Books
R126.95
 

Other Series

Books - Imibengo | ISBN 9780796005540 Imibengo
ISBN: 9780796005540
Product Type: Books
R75.65

Books - Umphefumulo Ongenacala | ISBN 9781920647186 Umphefumulo Ongenacala
ISBN: 9781920647186
Product Type: Books
R141.95

Books - Umshado | ISBN 9781875035281 Umshado
ISBN: 9781875035281
Product Type: Books
R146.95

Books - Uthando Lungumanqoba | ISBN 9780796029089 Uthando Lungumanqoba
ISBN: 9780796029089
Product Type: Books
R73.95

Abahluleli - Zulu Short stories
ISBN: 9781919724034
Product Type: Books
R157.95

Hhawu Ndlalifa (Drama) (Isizulu) (Creative Writing Series)
Author: Emelda M. Damane,Emelda Misiwe Mkabayi Damane
ISBN: 9780636031913
Pages: 132
Published: 1997


Le ncwadi iphatha futhi nesono somuntu olunge ukweqa esisibona kuMgobhozi ongamkhuzi umfowabo ngoba ethi akathandi ukukhulumela futhi. Ibuye iphathe ingxaki yabazali abesaba abantwana babo. Sikhulu epitomises a heartless and selfish character.
Product Type: Books
R152.95

Books - Impicabadala (Drama) (African Heritage Winner, 1996) (IsiZulu) | ISBN 9780636028869 Impicabadala (Drama) (African Heritage Winner, 1996) (IsiZulu)
Author: Dlamini,Ntombifuthi Geraldine Dlamini
ISBN: 9780636028869
Pages: 134
Published: 1996-01-01
Product Type: Books
R151.95

Iphisi Nezonyoka
ISBN: 9780798015363
Product Type: Books
R128.95

Iqhude - Zulu Short Stories
ISBN: 9780798632492
Product Type: Books
R134.95

Isihlahla Sendlela (Mml Literature - Isizulu Drama)
ISBN: 9780636081529
Product Type: Books
R386.95

Izaqheqhe - Zulu Traditional Literature
Author: Ncamsile Makhambeni
ISBN: 9780798620741
Pages: 96
Published: 1986


A collection of traditional works in Zulu.
Product Type: Books
R143.95

Izigi - Zulu One-Act Plays
ISBN: 9780798638210
Product Type: Books
R166.95

Izikhwili Zembongi (Poetry)
ISBN: 9780796218551
Published: 2007
Product Type: Books
R162.95

Izinsungulo - Zulu Poetry
Author: C. T. Msimang
ISBN: 9780798604970
Pages: 89
Published: 1980-01-01
Product Type: Books
R111.95

Izintandane Zodlame (Drama) (African Heritage Winner, 1996) (Isizulu)
Author: S. H. Dubazana
ISBN: 9780636028852
Pages: 132
Published: 1996-01-01
Product Type: Books
R151.95
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783