Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 5
  3. Siswati Home Language Readers
 

Fiction for Young Africa

Imoto Lenemasondvo Lamatsatfu (The Car With Three Wheels)
ISBN: 9780797828407
Product Type: Books
R76.95

Ingwenya (The Crocodile)
ISBN: 9780853200079
Product Type: Books
R76.95

Libhayisikili Labusisiwe (Busisiwes Bicycle)
ISBN: 9780853200017
Product Type: Books
R81.95

Sipho (The Present)
ISBN: 9780853200116
Product Type: Books
R76.95

Tinyoka Takhosi (The Khotso Snakes)
ISBN: 9780853200147
Product Type: Books
R76.95
 

HIV AIDS Action Readers

Bangani Sibili (Best Friends)
ISBN: 9780853203179
Product Type: Books
R217.95

Dzadze Wetfu Juli (My Sister Julie)
ISBN: 9780853203124
Product Type: Books
R177.95

Incwadzi Leya Kutandzi (A Letter To Pearl)
ISBN: 9780853203117
Product Type: Books
R177.95

Kulungile Kujabha Utfukutsele (Its Okay To Be Sad)
ISBN: 9780853203070
Product Type: Books
R144.95

Litsemba (Hope)
ISBN: 9780853203162
Product Type: Books
R179.95

Muhla Kuwa Luphahla Lwendlu (The Night The Roof Fell In)
ISBN: 9780853203148
Product Type: Books
R177.95

Sihlahla Sebungani (The Friendship Tree)
ISBN: 9780853203100
Product Type: Books
R120.95

Singaligcina Likhaya Lihlobile! (We Can Clean!)
ISBN: 9780853203056
Product Type: Books
R120.95

Singapheka! (We Can Cook!)
ISBN: 9780853203063
Product Type: Books
R120.95

Solo Ngisafuna Kudlala (I Still Want To Play)
ISBN: 9780853203094
Product Type: Books
R120.95

Umshayimagoli Loyimfihlo (Secret Striker)
ISBN: 9780853203087
Product Type: Books
R144.95

Ungafihli Batjele (Breaking The Silence)
ISBN: 9780853203131
Product Type: Books
R177.95
 

Macmillan Readers

Asakhe Sipho Nendzaba Letsi Inyanga Lensha Neluphondvo Lwemvula
ISBN: 9781431016426
Product Type: Books
R41.95

Buchwephesha Lobusihlanu Lobantjintja Umhlaba Kanye Naletsi Mlilo
ISBN: 9781431016440
Product Type: Books
R41.95

Imfihlo Ya Keo Naletinye Tindzaba
ISBN: 9781431016433
Product Type: Books
R41.95

Intfombatana Leyayite Lucingo Kanye Naletsi Bangani Labane
ISBN: 9781431016358
Product Type: Books
R41.95

Khabho Ufundza Ngemalungelo Akhe Kanye Ne Kwenta Umhlaba Ube Yindzawo Lekahle
ISBN: 9781431016402
Product Type: Books
R41.95

Kusebenta Kwetintfo Kanye Naletsi Utsi Bowati?
ISBN: 9781431016396
Product Type: Books
R41.95

Licili Lemgololo Loluhlata Kanye Naletinye Tindzaba
ISBN: 9781431016365
Product Type: Books
R41.95

Ligolide Lentfombatana Kanye Naletsi Kumbhiwani Lenye?
ISBN: 9781431016419
Product Type: Books
R41.95

Simon Uya Emdansweni Kanye Naletsi Wonkhe Umuntfu
ISBN: 9781431016372
Product Type: Books
R41.95

Tinkhuni Tekubasa Umlilo Kanye Naletsi Yonga Sihlahla
ISBN: 9781431016341
Product Type: Books
R41.95

Tinkinga Na Toddy Naletinye Tindzaba
ISBN: 9781431016457
Product Type: Books
R41.95

Umcondvo Wa Jeffrey Lomuhle Kanye Naletsi Sisebundzini Besisekungcoleni
ISBN: 9781431016389
Product Type: Books
R41.95
 

Macmillan unspecified

Bhancabhanca Kofi
ISBN: 9780797829220
Product Type: Books
R76.95
 

Shuters

Siswati Graded Reader:Gr5 Bk 1 Liphoyisa Lelimngumph...
ISBN: 9780796041432
Product Type: Books
R41.95

Siswati Graded Reader:Gr5 Bk 2 Sihlahla Semdlebe/ ...
ISBN: 9780796041456
Product Type: Books
R41.95

Siswati Graded Reader:Gr5 Bk 3 Umdlalo Lomuhle/ ...
ISBN: 9780796041463
Product Type: Books
R41.95

Siswati Graded Reader:Gr5 Bk 4 Buka Iphethini Yami
ISBN: 9780796041470
Product Type: Books
R41.95

Siswati Graded Reader:Gr5 Bk 5 Umfula Lophilako ...
ISBN: 9780796043337
Product Type: Books
R41.95
 

Vivlia Readers

Deli uyofundza edolobheni - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430702450
Product Type: Books
R74.95

Impisi lelicili - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430702498
Product Type: Books
R74.95

Itolo nalamuhla - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430719366
Product Type: Books
R74.95

Kuphila kwaseveni - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430721727
Product Type: Books
R74.95

Leto ticathulo - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430719953
Product Type: Books
R74.95

Ngitawufika lapho - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430719359
Product Type: Books
R74.95

Ngiyacolisa Babe! - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430702481
Product Type: Books
R74.95

Phumelele naZilethile - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430720799
Product Type: Books
R74.95

Sifungo samii - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430719922
Product Type: Books
R74.95

Sindi naGugu - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430702504
Product Type: Books
R74.95

Telamani leti - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430719915
Product Type: Books
R74.95

Wota nendlebe! - Siswati (CAPS) Grade 5
ISBN: 9781430718611
Product Type: Books
R74.95
 

Other Series

Simanga Nesichwaga
ISBN: 9780980277289
Product Type: Books
R87.95

Thabo Nenhlanhla Yekutingela
ISBN: 9781920278021
Product Type: Books
R87.95

Wasilamulela Sipho
ISBN: 9781920278014
Product Type: Books
R87.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783