Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 9
  3. isiXhosa Readers
 

Oxford

Books - Amavo Amfutshane | ISBN 9780195700763 Amavo Amfutshane
Author: Attwell Madala
ISBN: 9780195700763
Pages: 72
Published: 1965


A collection of varied short stories and essays told with wisdom and humour.
Product Type: Books
R147.95

Books - Imitha Yelanga | ISBN 9780195707021 Imitha Yelanga
ISBN: 9780195707021
Product Type: Books
R158.95

Books - Inene Nasi Isibhozo | ISBN 9780195700350 Inene Nasi Isibhozo
Author: Amos Mtingane
ISBN: 9780195700350
Pages: 70
Published: 1987


A play about tragic rivalries in family life.
Product Type: Books
R147.95

Books - Intshinyela | ISBN 9780195707823 Intshinyela
Author: T. Kabanyane
ISBN: 9780195707823
Pages: 61
Published: 1996


Le mihobe nezibongo zingemiba yeziganeko neziphene ezaziyingxubakaxaka kwezopolitiko ingakumbi kwiMpuma-Koloni phakathi kweminyaka yowe-1980 ukuya kowe-1990. Umbhali uqala ngemihotyana emifutshane, waphela ngemide. Abafundi baza kuncedakala kuba iintsingiselo zamagama antsokothileyo zicacisiwe kuluhlu lwamagama antsingiselo zintsokothileyo.
Product Type: Books
R179.95

Books - Isicakathi | ISBN 9780195709155 Isicakathi
ISBN: 9780195709155
Product Type: Books
R160.95

Books - Unqweme | ISBN 9780195711448 Unqweme
Author: Monde Silas Mabinza,Luvo Volume Mabinza
ISBN: 9780195711448
Pages: 56
Published: 1990
Product Type: Books
R145.95

Books - Uzungatsho | ISBN 9780195713114 Uzungatsho
Author: W. N. Mbovane
ISBN: 9780195713114
Pages: 61
Published: 1995


This is an entertaining selection of ten short stories set mainly in the Eastern Cape. It is designed for junior to middle secondary Xhosa-speaking students.
Product Type: Books
R178.95

Iimbuso Zikagawulayo
ISBN: 9780195766691
Product Type: Books
R178.95

Ilifa Lethu Grade 9
ISBN: 9780199047406
Product Type: Books
R151.95

Books - Imbongi Ijong Exhantini | ISBN 9780195709780 Imbongi Ijong Exhantini
Author: Abner Nyamende
ISBN: 9780195709780
Pages: 104
Published: 1995
Product Type: Books
R178.95

Imfene Kadebeza
ISBN: 9780195706284
Product Type: Books
R158.95

Books - Inzala Kamlungisi | ISBN 9780195706055 Inzala Kamlungisi
Author: Witness K. Tamsanqa
ISBN: 9780195706055
Pages: 75
Published: 1991
Product Type: Books
R158.95

Books - Izwi Labantu | ISBN 9780195708578 Izwi Labantu
Author: P. T. Mtuze
ISBN: 9780195708578
Pages: 255
Published: 1994
Product Type: Books
R333.95

Books - Kufundwa Ngamava | ISBN 9780195706154 Kufundwa Ngamava
Author: Minazana Dana
ISBN: 9780195706154
Pages: 98
Published: 1990


This 1940s novel explores conflicts between the demands of the church and the community.
Product Type: Books
R151.95

Books - Masibaliselane | ISBN 9780195705553 Masibaliselane
Author: S. M. Burns-Ncamashe
ISBN: 9780195705553
Pages: 121
Published: 1986
Product Type: Books
R193.95

Books - Ndakuyicel Ivuthiwe | ISBN 9780195765250 Ndakuyicel Ivuthiwe
Author: Siphatheleni Kula,Mfuzi Cynthia Hoza,Monde Mfanekiso
ISBN: 9780195765250
Pages: 108
Published: 2005
Product Type: Books
R199.95

Phantsi Kwentab Etafile
ISBN: 9780195709797
Product Type: Books
R154.95

Books - Ubulumko Bezinja | ISBN 9780195705973 Ubulumko Bezinja
Author: Rustum Siyongwana
ISBN: 9780195705973
Pages: 156
Published: 1990


An allegorical novel that explores oppression, revenge, and reconciliation.
Product Type: Books
R208.95

Books - Ujobela Wejojo | ISBN 9780195995480 Ujobela Wejojo
Author: Siphatheleni Kula
ISBN: 9780195995480
Pages: 152
Published: 2010
Product Type: Books
R158.95

Books - Unambitheko | ISBN 9780195714029 Unambitheko
Author: Mazizandile Yekela
ISBN: 9780195714029
Pages: 96
Published: 1996
Product Type: Books
R160.95

Books - Ungodongwana | ISBN 9780195700367 Ungodongwana
Author: President Mthetho Ntloko
ISBN: 9780195700367
Pages: 40
Published: 1961-01-01
Product Type: Books
R147.95

Books - Unomsa (abridged) | ISBN 9780195701739 Unomsa (abridged)
Author: G. B. Sinxo,P. T. Mtuze
ISBN: 9780195701739
Pages: 41
Published: 1979
Product Type: Books
R160.95

Utamsanqa, Igorha Lokwenene
ISBN: 9780195991352
Product Type: Books
R167.95

Andingombal, Ndingumntu
ISBN: 9780199057849
Product Type: Books
CAPS Approved
R95.95
 

Readers

Igama Iam nguHonoré
ISBN: 9780636076181
Product Type: Books
R86.95

Iingwamaza ezibhabhela emazantsi
ISBN: 9780636076242
Product Type: Books
R109.95

Ilitye elinqabileyo elisentliziyweni yam
ISBN: 9780636076174
Product Type: Books
R86.95

Ngomzuzu wokugqibela
ISBN: 9780636076235
Product Type: Books
R77.95

Nkosi endimthandayo ... lo nguSam
ISBN: 9780636076204
Product Type: Books
R109.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783