Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Setswana Home Language
 

Grade 4

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 4
Author: Bulela Nondu, Kamogelo Ogodiseng, Elias Motsheodi, Pauline Motlhodi
ISBN: 9781107693081
Product Type: Books
CAPS Approved
R165.95

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Puiso Mophato Wa 4
Author: Bulela Nondu, Kamogelo Ogodiseng, Elias Motsheodi, Pauline Motlhodi
ISBN: 9781107659742
Product Type: Books
CAPS Approved
R105.95

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Kaedi Ya Morutabana Mophato Wa 4
Author: Bulela Nondu, Kamogelo Ogodiseng, Elias Motsheodi, Pauline Motlhodi
ISBN: 9781107622104
Product Type: Books
CAPS Approved
R340.95
 

Grade 5

Books - Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 5 | ISBN 9781107614895 Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 5
Author: Lebogang Petronella Petlele,Lorato Charity Mosiane,Seanokeng Alina Mokoma,Setshego Francinah Moabi
ISBN: 9781107614895
Pages: 185
Published: 2012-10-05


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya Morutwana • E kgaogantswe ka dikgweditharo di le nne tse di akaretsang dibeke, dibeke tse di abelana ka ditlhogo tse di farologaneng. • E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. • Beke nngwe le nngwe e akaretsa dikgono tsa thuto jaaka go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa le dipopego tsa puo le melawana. • E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. • E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng.
Product Type: Books
CAPS Approved
R170.95

Books - Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Puiso Mophato Wa 5 | ISBN 9781107643536 Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Puiso Mophato Wa 5
Author: Lebogang Petronella Petlele,Lorato Charity Mosiane,Seanokeng Alina Mokoma,Setshego Francinah Moabi
ISBN: 9781107643536
Pages: 114
Published: 2012-10-31


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya puiso • E rulagantswe ka matsetseleko le maitemogelo go tlhokotsa le go tsosolosa kgatlhego ya puiso mo barutwaneng. • E akaretsa ditlhangwa tsotlhe jaaka: Dikinane, dikgangkhutswe, dipadi, diterama le poko. • E fatlhosa baithuti ka ditlhangwa tsa tshedimosetso le tsa tlhaeletsano go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa sešeng. • Ditlhangwa tsotlhe di ikaegile ka meetlo, dingwao le setso sa Batswana ka tiriso ya manatetshapuo jaaka diane, maele, dithamalakwane le yona kitsokakaretso.
Product Type: Books
CAPS Approved
R125.95

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Kaedi Ya Morutabana Mophato Wa 5
Author: Bulela Nondu, Kamogelo Ogodiseng, Elias Motsheodi, Pauline Motlhodi
ISBN: 9781107693234
Product Type: Books
CAPS Approved
R340.95
 

Grade 6

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 6
Author: Bulela Nondu, Kamogelo Ogodiseng, Elias Motsheodi, Pauline Motlhodi
ISBN: 9781107658981
Product Type: Books
CAPS Approved
R175.95

Books - Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Puiso Mophato Wa 6 | ISBN 9781107693555 Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Puiso Mophato Wa 6
Author: Lebogang Petronella Petlele,Lorato Charity Mosiane,Seanokeng Alina Mokoma,Setshego Francinah Moabi
ISBN: 9781107693555
Pages: 184
Published: 2012-09-28


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya puiso • E rulagantswe ka matsetseleko le maitemogelo go tlhokotsa le go tsosolosa kgatlhego ya puiso mo barutwaneng. • E akaretsa ditlhangwa tsotlhe jaaka: Dikinane, dikgangkhutswe, dipadi, diterama le poko. • E fatlhosa baithuti ka ditlhangwa tsa tshedimosetso le tsa tlhaeletsano go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa sešeng. • Ditlhangwa tsotlhe di ikaegile ka meetlo, dingwao le setso sa Batswana ka tiriso ya manatetshapuo jaaka diane, maele, dithamalakwane le yona kitsokakaretso.
Product Type: Books
CAPS Approved
R135.95

Books - Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Kaedi Ya Morutabana Mophato Wa 6 | ISBN 9781107629882 Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Kaedi Ya Morutabana Mophato Wa 6
Author: Lebogang Petronella Petlele,Lorato Charity Mosiane,Seanokeng Alina Mokoma,Setshego Francinah Moabi
ISBN: 9781107629882
Pages: 320
Published: 2014-03-20


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya Morutabana * E rulagantswe ka matsetseleko go gonaya matseno le lemorago le le tshegetsang tiragatso ya kharikhulamo. * E rulagantswe bonolo go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo jaaka: dikao tsa diruburiki, lenaane la tiro, maele a tsamaiso ya thuto le kaedi ya togamaano ka dikgweditharo 1-4. * E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. * E thusa morutabana go busetsa boleng jwa ngwana wa Motswana ka go mo ruta meetlo, ngwao le setso. * E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso.
Product Type: Books
CAPS Approved
R340.95
 

Grade 10

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 10
Author: Lesego Mahlabe, Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107629035
Product Type: Books
CAPS Approved
R186.95

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Faele Ya Morutabana Mophato Wa 10
Author: Lesego Mahlabe, Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107683990
Product Type: Books
R342.95
 

Grade 11

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 11
Author: Lesego Mahlabe, Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107633148
Product Type: Books
CAPS Approved
R255.95

Books - Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Faele Ya Morutabana Mophato Wa 11 | ISBN 9781107616196 Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Faele Ya Morutabana Mophato Wa 11
Author: Gladys Maphiri Mahlabe,Fransina Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107616196
Pages: 200
Published: 2013-01-01


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Dibuka tse, di kwadilwe ka maitemogelo le bokgoni go arabela ditlhokego tsa meetlo, melawana, diteng le dikgono tse solofelwang ke Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Buka ya Morutabana • E rulagantswe ka matsetseleko go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo. • E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso. • E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. • Ke letlhomeso le morutabana a ka agelelang dithuto le ditirwana tse dingwe tse di etleetsang dikgono tsa go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa go tsenyeleditswe thutapuo ka matsetseleko.
Product Type: Books
CAPS Approved
R340.95
 

Grade 12

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 12
Author: Lesego Mahlabe, Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107698925
Product Type: Books
CAPS Approved
R252.95

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Faele Ya Morutabana Mophato Wa 12
Author: Lesego Mahlabe, Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107660441
Product Type: Books
CAPS Approved
R363.95
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783