Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 10
  3. Setswana Home Language
 

Guidelines

Thutapuo Ya Setswana Ya Kgato
ISBN: 9781431050192
Product Type: Books
R129.95
 

Study and Master / Ken en Verstaan

Books - Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Buka ya Morutwana Mophato wa 10 | ISBN 9781107629035 Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Buka ya Morutwana Mophato wa 10
Author: Gladys Maphiri Mahlabe,Fransina Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107629035
Pages: 184
Published: 2012-01-05


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Dibuka tse, di kwadilwe ka maitemogelo le bokgoni go arabela ditlhokego tsa meetlo, melawana, diteng le dikgono tse solofelwang ke Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Buka ya Morutwana * E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. * E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. * E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng. * Ditlhangwa di tlhophilwe sentle go lebeletswe ditiragalo tsa
Product Type: Books
CAPS Approved
R186.95

Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Faele ya Morutabana Mophato wa 10
Author: Lesego Mahlabe, Ntompi Moikanyane
ISBN: 9781107683990
Product Type: Books
R342.95
 

Other Series

Three-in-one (Sesotho) Lenanae la ho Ithuta le Hokahantsweng Sephlopha sa R Buka ya Thsebetso (NCS)
ISBN: 9780636080898
Product Type: Books
R126.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783