Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 10
  3. isiXhosa Home Language
 

Guidelines

Igrama Yesixhosa Yesigaba Esiphezulu
Author: Kholisa Podile
ISBN: 9781431050178
Pages: 81
Published: 2016
Product Type: Books
R119.95
 

Oxford

Books - Oxford Ukhanyo Grade 10 Learners Book (IsiXhosa) Oxford Ukhanyo Ibanga 10 Incwadi Yomfundi | ISBN 9780195995008 Oxford Ukhanyo Grade 10 Learners Book (IsiXhosa) Oxford Ukhanyo Ibanga 10 Incwadi Yomfundi
ISBN: 9780195995008
Pages: 176
Published: 2011
Product Type: Books
R227.95

Oxford Ukhanyo Grade 10 Teachers Guide (IsiXhosa) Oxford Ukhanyo Ibanga 10 Isikhokelo Sikatitshala
ISBN: 9780199058167
Product Type: Books
R312.95
 

Singcamla Ingqaka

Singcamla Ingqaka 10 (HL) Incw Katitshala (CAPS)
ISBN: 9781430714019
Product Type: Books
R103.95

Singcamla Ingqaka 10 (HL) Incwadi Yomfundi (CAPS)
ISBN: 9781430714002
Product Type: Books
CAPS Approved
R130.95
 

Study and Master / Ken en Verstaan

Study & Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Incwadi Yomfundi Ibanga Le-10
Author: Nondumiso Mdekazi, Tommy Kabanyane
ISBN: 9781107603370
Product Type: Books
CAPS Approved
R186.95

Books - Study & Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ifayile Katitshala Ibanga Le-10 | ISBN 9781107603387 Study & Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ifayile Katitshala Ibanga Le-10
Author: Jacqueline Nondumiso Mdekazi,Tommy Ndzima Kabanyane
ISBN: 9781107603387
Pages: 194
Published: 2011-12-03


I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Isikhokelo Sikatitshala * Isikhokelo Sikatitshala esibanzi nesinezinto ezintsha. * Kule sikhokelo kufakwe iNkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola yamaBanga 10-12. * Kunikwe iingcebiso zokufundisa umsebenzi ngamnye okwincwadi yomfundi. * Yonke imibuzo ebuzwe kwincwadi yomfundi iphendulwe kule sikhokelo. * Le sikhokelo sikwaqulathe nezakhono nolwazi ekufuneka zifundisiwe kweli banga. * Kukho noluhlu lwezixhobo onokuzisebenzisa xa ufundisa. * Isigama esifakwe kule sikhokelo seso sikwiPolisi.
Product Type: Books
R342.95
 

Other Series

Books - KwaXhosa Zibenza Zibutya (IsiXhosa Home Language) Grade 10 Learner Book (CAPS) | ISBN 9780796237224 KwaXhosa Zibenza Zibutya (IsiXhosa Home Language) Grade 10 Learner Book (CAPS)
Author: D. Fourie; S. Olivier
ISBN: 9780796237224
Product Type: Books
CAPS Approved
R167.95

Books - KwaXhosa Zibenza Zibutya (IsiXhosa Home Language) Grade 10 Teacher Guide (CAPS) | ISBN 9780796237231 KwaXhosa Zibenza Zibutya (IsiXhosa Home Language) Grade 10 Teacher Guide (CAPS)
ISBN: 9780796237231
Product Type: Books
R120.95

Books - Platinum Masikhanyise Ibanga 10 Incwadi Katitshala (CAPS) | ISBN 9780636114012 Platinum Masikhanyise Ibanga 10 Incwadi Katitshala (CAPS)
ISBN: 9780636114012
Product Type: Books
R147.95

Books - Platinum Masikhanyise Ibanga 10 Incwadi Yomfundi (CAPS) | ISBN 9780636123021 Platinum Masikhanyise Ibanga 10 Incwadi Yomfundi (CAPS)
ISBN: 9780636123021
Product Type: Books
CAPS Approved
R167.95

Imihobe YesiXhosa Home Language
ISBN: 9781928292036
Pages: 146
Published: 2015
Product Type: Books
R87.14

Isikhokelo Sokufunda Igrama Nolwimi Study Guides Grade 10-12 (Isixhosa)
ISBN: 9780636081413
Product Type: Books
R135.95
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783