Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 6
  3. Siswati Home Language
 

Study and Master / Ken en Verstaan

Books - Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Incwadzi Yathishela Libanga Lesi-6 | ISBN 9781107659902 Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Incwadzi Yathishela Libanga Lesi-6
Author: Balebugiye Mashigo,Khabonina Simelane
ISBN: 9781107659902
Pages: 83
Published: 2013-12-05


U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yathishela * Isita ngendlela umfundzisi lafanele kutsi afundzise ngayo. * Inetikhatsi tekufundzisa. * Inemisebenti lelungiselelwe luhlolo. * Icukutse timphendvulo teluhlolo.
Product Type: Books
CAPS Approved
R340.95

Books - Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesi-6 | ISBN 9781107645073 Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesi-6
Author: S. Z. Simelane,Balebugiye Mashigo,Khabonina Simelane
ISBN: 9781107645073
Pages: 112
Published: 2013-12-05


U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu linikhutsata. * Kubhala Nekwetfula: Luju Lwelulwimi LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yetindzatjana
Product Type: Books
CAPS Approved
R175.95

Books - Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Incwadzi Yetindzatjana Libanga Lesi-6 | ISBN 9781107695511 Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Incwadzi Yetindzatjana Libanga Lesi-6
Author: S. Z. Simelane,Balebugiye Mashigo,Khabonina Simelane
ISBN: 9781107695511
Pages: 132
Published: 2013-12-05


U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yetindzatjana * Lencwadzi yehlukaniswe ngetigaba letisikhombisa (kunetinganekwane, tindzatjana, inovelana, imidlalo lemifi shane, tinkondlo, imitfombolwati netekucedza situnge). * Ibhalelwe kusita bafundzi ngekutsi babe nelwati ngetintfo letenteka etimphilweni tebantfu nasemmangweni labahlala kuyo, nemvelaphi yaletinye tintfo. * Inemibuto netimphendvulo kusita lofundzako. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yemfundzi
Product Type: Books
CAPS Approved
R135.95
 

Via Afrika

Via Afrika Siswati Home Language Grade 6 Learners Book
Author: T. Khumalo, P.L. Mabuza, P.F. Mathe, M. Mkhatshwa,
ISBN: 9781415424186
Product Type: Books
CAPS Approved
R133.95

Via Afrika Siswati Home Language Grade 6 Reader
Author: T. Khumalo, P.L. Mabuza, P.F. Mathe, M. Mkhatshwa,
ISBN: 9781415424193
Product Type: Books
CAPS Approved
R109.95

Via Afrika Siswati Home Language Grade 6 Teachers Guide
Author: M.S. Ambani, N.F. Litshani, D.V. Mbedzi, S.V. Mmba
ISBN: 9781415424209
Product Type: Books
CAPS Approved
R205.95
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783