Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. isiZulu Literature
 

Grade 1

Emndenini Wam Kanye Nezinye Izihloko
ISBN: 9781770307933
Product Type: Books
R120.95

Imisila Kanye Nezinye Izihloko (Tails & Other Titles)
ISBN: 9781770307940
Product Type: Books
R129.95

Imithende Kanye Nezinye Izihloko
ISBN: 9781770307926
Product Type: Books
R120.95
 

Grade 2

Amakani Nezimoto Ezindala Kanye Nezinye Izihloko (Old Cans & Cars)
ISBN: 9781770307964
Product Type: Books
R130.95

Isipho Sikatisha Wethu Kanye Nezinye Izihloko
ISBN: 9781770307957
Product Type: Books
R130.95

Izindawo Eziwugwadule Kanye Nezinye Izihloko
ISBN: 9781770307971
Product Type: Books
R130.95
 

Grade 3

Masenze Umcimbi Kanye Nezinye Izihloko
ISBN: 9781770307995
Product Type: Books
R141.95

Senza Idrakhuni Kanye Nezinye Izihloko (We Made A Dragon)
ISBN: 9781770307988
Product Type: Books
R141.95

Ubaba Ongebaba
ISBN: 9781919749242
Product Type: Books
R131.95

Ukwenza Umsebenzi Ube Lula Kanye Nezinye Izihloko
ISBN: 9781770308008
Product Type: Books
R141.95

Umhlaba Yincwadi
ISBN: 9781919749327
Product Type: Books
R131.95

Umkhulu Uxoxa Ezasec
ISBN: 9781919749341
Product Type: Books
R131.95

Usifiso Notikoloshe
ISBN: 9781919749266
Product Type: Books
R113.95

Usimakwa Inja Yezima
ISBN: 9781919749334
Product Type: Books
R113.95
 

Grade 4

Ingwenya Isizulu
ISBN: 9780853206507
Product Type: Books
R155.95

Uthabo Usindisa Umdlali Webhola
ISBN: 9781770307667
Product Type: Books
R180.95
 

Grade 8

Akukho Sizwe Sinjalo
ISBN: 9780797806092
Product Type: Books
R147.95
 

Grade 10

Amalezulu
ISBN: 9780853200161
Product Type: Books
R163.95

Dade Mfowethu (Novel)
ISBN: 9780797809635
Product Type: Books
R163.95

Insumansumane
ISBN: 9781869250652
Product Type: Books
R197.95

Izikondlo Zika - Bw Vilakazi
ISBN: 9781868142392
Product Type: Books
R253.95

Ngingathi Ngingathini
ISBN: 9780797808126
Product Type: Books
R163.95

Ucu Olumhlophe-Uvulandlela
ISBN: 9780333559840
Product Type: Books
R163.95

Umjijimezo (Short Stories)
ISBN: 9780797806566
Product Type: Books
R222.95
 

Grade 10

Amagwabab Echobana
ISBN: 9780868501192
Product Type: Books
R180.95

Amehlo Embongi
ISBN: 9780333590560
Product Type: Books
R180.95

Imikhizo (Short Stories)
ISBN: 9781869170448
Product Type: Books
R149.95
 

Grade 10

Indlalí Inamanyala
ISBN: 9781431028610
Product Type: Books
R102.95

Iziko (Folktales)
ISBN: 9780947054052
Product Type: Books
R180.95
 

Grade 10

Kuhlwa Ngomnyama (Short Stories)
ISBN: 9781869170417
Product Type: Books
R222.95
 

Grade 10

Mkabayi Kajama (The Zulu Museum)
ISBN: 9781431011315
Product Type: Books
R191.95
 

Grade 10

Namuhla Kunamuhla (Drama)
ISBN: 9781869170486
Product Type: Books
R149.95

Sixolele! (Drama)
ISBN: 9780797822399
Product Type: Books
R180.95

Siyofa Silahlane (Drama)
Author: N. G. Sibiya
ISBN: 9781869170424
Pages: 204
Published: 2004
Product Type: Books
R149.95
 

Grade 10

Ubonakele
ISBN: 9781431026913
Product Type: Books
R112.95

Uhambo Olude Oluya Enkululekweni
ISBN: 9781920271138
Product Type: Books
R105.95

Ukufa Kukashaka
ISBN: 9781431028627
Product Type: Books
R102.95
 

Grade 10

Books - Ukufa Kukashaka (Drama) | ISBN 9780854940790 Ukufa Kukashaka (Drama)
Author: Elliot Zondi
ISBN: 9780854940790
Pages: 53
Published: 1960


Lona ngumdlalo obhalwe ngolimi lwesiZulu okhuluma ngokufa kwenkosi uShaka. Umlobi uthathe kwamanye amabhuku akhuluma ngoShaka, futhi umlobi lo mdlalo uwubhale ngendlela yesimanjemanje futhi elula ukuyiqonda.
Product Type: Books
R147.95
 

Grade 11

Amakloba
ISBN: 9780333591390
Product Type: Books
R222.95

Umahluleli Ngunembeza
ISBN: 9780797822405
Product Type: Books
R222.95
 

Various

Inkondlo Kazulu
Author: Benedict Wallet Vilakazi
ISBN: 9780854940684
Pages: 92
Published: 1982
Product Type: Books
R163.95

Uhambo Olude Oluya Enkululekweni (Long Walk To Freedom)
ISBN: 9781869251253
Product Type: Books
R197.95
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783