Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Textbooks
  2. Grade 4
  3. Siswati Home Language
 

Study and Master / Ken en Verstaan

Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati Incwadzi Yathishela Libanga lesi-4
Author: Balebugiye Mashigo,Khabonina Simelane
ISBN: 9781107618381
Pages: 256
Published: 2012-01-01


U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yathishela • Isita ngendlela umfundzisi lafanele kutsi afundzise ngayo. • Inetikhatsi tekufundzisa. • Inemisebenti lelungiselelwe luhlolo. • Icukutse timphendvulo teluhlolo.
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R270.00
Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati Incwadzi Yemfundzi Libanga lesi-4
Author: Balebugiye Mashigo,Khabonina Simelane
ISBN: 9781107614543
Pages: 256
Published: 2013-11-28


U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi • Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. • Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu linikhutsata. • Kubhala Nekwetfula: Luju Lwelulwimi LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. • Imisebenti lelungiselelwe luhlolo. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yetindzatjana
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R130.00
Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati Incwadzi Yetindzatjana Libanga lesi-4
Author: S.Z. Simelane, Ntokozo Khumalo, Balebugiye Mashigo, Jabulile Fakude, Elsie Shiba, Phindile Monareng, Lungile Gumedze
ISBN: 9781107684690
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R85.00
 

Via Afrika

Via Afrika Siswati Home Language Grade 4 Learners Book
Author: T. Khumalo, P.L. Mabuza, P.F. Mathe, M. Mkhatshwa,
ISBN: 9781415424124
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R108.90
Via Afrika Siswati Home Language Grade 4 Reader
Author: T. Khumalo, P.L. Mabuza, P.F. Mathe, M. Mkhatshwa,
ISBN: 9781415424131
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R83.90
Via Afrika Siswati Home Language Grade 4 Teachers Guide
Author: T. Khumalo, P.L. Mabuza, P.F. Mathe, M. Mkhatshwa,
ISBN: 9781415424148
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R179.90
 

Google+

Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us
On Special Now

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783